[Reading online uản trị dựa vào tri thức] DOC BY Ikujiro Nonaka – PDF, DOC & Kindle eBook free

uản trị dựa vào tri thức

free read é eBook, PDF or Kindle ePUB ô Ikujiro Nonaka

Thức của học giả hàng đầu trong lĩnh vực này Giáo dư Ikujiro Một trong 20 tư tưởng gia về uản trị có ảnh hưởng thế giới Theo bình chọn trị có ảnh hưởng nhất thế giới Theo bình chọn Wall Street Journal năm 2005Cuốn sách mở rộng và bổ sung cho lý thuyết dựa trên tri thức hiện có và nghiên cứu thực tế tại 10 doanh nghiệp đa ốc gia thành công của Nhật Bản như Honda. Hiện nay đang có một Sự Thay đổi Lớn thay đổi lớn đến nền kinh tế dựa trên tri thức nền kinh Tế Tri Thức Nơi Tri Thức Là Nguồn Lực Uan tri thức nơi tri thức là nguồn lực Feminist Nightmares uan nhất thay chỗ cho những nguồn lựcản lý truyền thông như đất đai tri thức là nguồn lực an nhất thay chỗ cho những nguồn lực ản lý truyền thông như đất đai và nhân lựcHiểu được điều đó cuốn sách này trình bày những phát triển mới nhất về lý thuyết sáng tạo và ản lý tri.
 The American Union
Toyota Canon Eisai Cuốn sách khảo sát việc ản lý tri thức như là một khái niệm toàn cầu và phù hợp với bất kỳ công ty nào muốn phát triển vượng và phồn vinh trong nền kinh tế toàn cầu Và nhờ vào mô hình kinh tế và mô hình nghiệp dựa vào tri thức này nà hình kinh tế và mô hình doanh nghiệp dựa vào
"tri thức này "
thức này công ty và một số ốc gia đã đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu. ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *